Vedtægter

§1

Timring Sportscenter a 1981 er en selvejende institution med hjemsted i Herning Kommune.

Institutionens formål er, at skabe gode rammer for kulturel virksomhed, mødevirksomhed, idrætsudfoldelse for såvel børn som voksne i Herning Kommune, fortrinsvis beboere i Timring Sogn. 

Som medlem af institutionen kan optages foreninger i Herning Kommune, som bruger af Timring Sportscenter, samt et medlem udpeget fra Herning Kommunes kommunalbestyrelse. Kommunerepræsentanten sidder i repræsentantskabet som observatør uden stemmeret. Optagelse af nye foreninger skal godkendes af 2/3 af repræsentantskabet.

Medlemsforeningerne har ikke ret til nogen del af institutionens formue eller til udbytte af nogen art. 

I forhold til tredjemand hæfter institutionen alene med sin formue. Medlemmerne har intet personligt ansvar for institutionens forpligtelser. Dog har forretningsudvalget ansvaret for, at der er tegnet en ansvarsforsikring for forretningsudvalget.

§2

Institutionens drift gennemføres ved hjælp af lejeindtægt, evt frivillige bidrag fra medlemskredsen og ved forskellige aktiviteter, samt kommunale tilskud. Kioskbestyreren kan med forretningsudvalgets tilladelse ansøge om spiritusbevilling til ølsalg i kiosken, efter ordensregler udarbejdet af forretningsudvalget. Hvis 2/3 af repræsentantskabet eller når hele forretningsudvalget er enige derom, kan spiritusbevillingen ophæves.

§3

Institutionen ledes af et forretningsudvalg og et repræsentantskab.

Til at varetage institutionens daglige ledelse nedsættes et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Forretningsudvalgets 4 medlemmer sidder i 2 år, dog således at kun 2 er på valg ad gangen. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens fravær næstformandens. Forretningsudvalget vælges pårepræsentantskabsmødet i april måned. Genvalg kan finde sted.

Man kan vælges til Forretningsudvalget uanset om man i forvejen sidder i en bestyrelse eller ej.

Institutionen tegnes af formanden i forretningsudvalget, ved dennes fravær næstformanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves dog en godkendelse af 2/3 af repræsentantskabet. Dog kræves Herning kommunalbestyrelses samtykke, så længe der i ejendommen indestår kommunegaranterede lån eller kommunale midler. 

 

§4

Repræsentantskabet fastsætter forretningsordenen. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, ved dennes fravær næstformandens. 

Repræsentantskabet består af 2 repræsentanter fra hver medlemsforening. Foreninger vælger disse to for et år af gangen Genvalg kan finde sted.

Timring-Vildbjerg Jagtforening,Timring Skole og dagtilbud og Pensionistforeningen, KFUM og K har hver 2 repræsentanter, Aktiv Timring har 4.

Ingen ved institutionen ansat kan være medlem af repræsentantskabet. Normalt deltager bestyreren for Timring Sportscenter uden stemmeret ved møderne. 

 

§5

Repræsentantskabsmødet er institutionens øverste myndighed. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i april måned. Dagsordenen udsendes mindst 14 dage før repræsentantskabsmødet afholdes. Forslag, der ønskes forelagt på repræsentantskabsmødet til vedtagelse, skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Hvis kontaktpersonen fra medlemsforeningerne udskiftes meddeles dette på repræsentantskabsmødet.

Hvert af institutionens medlemsforeninger er mødeberettiget på repræsentantskabsmødet med i alt 2 repræsentanter. Kun fremmødte repræsentanter har stemmeret. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal dog jfr. § 9.

 

Dagsordenen er følgende :

1. Valg af mødeleder.

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til forretningsudvalg

6. Ajourføring af kontaktpersoner

7. Evt.

§6

Ekstraordinær repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af repræsentantskabet, såfremt halvdelen af repræsentantskabet eller et enigt forretningsudvalg, skriftlig indgiver ønske herom, med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet.

I ovennævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes senest én måned efter begæringen er fremsat overfor forretningsudvalget. Ved indkaldelse gælder reglerne for indkaldelse til ordinær repræsentantskabsmøde.

§7

Fremmødte til repræsentantskabsmødet vælger en mødeleder, til at lede forhandlingerne. Repræsentantskabsmødets beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages. 

§8

Institutionens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Hvert år inden udgangen af februar måned skal kassereren foranledige udarbejdelse af regnskab og status. Regnskabet og revisionsprotokol underskrives af repræsentantskabet og forsynes med revisorpåtegning af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisionen skal være afsluttet hvert år i marts måned til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet. Forretningsudvalget udarbejder hvert år inden 1/6 budget for det kommende regnskabsår.

§9

Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages, når de vedtages på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af de repræsenterede foreningers stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de stemmeberettigede afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal for en vedtægtsændring på et repræsentantskabsmøde, hvor mere end 1/3 af foreningernes stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, skal forretningsudvalget inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til et nyt repræsentantskabsmøde. Hvis 2/3 af de stemmeberettigede afgivne stemmer på dette repræsentantskabsmøde er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§10

Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at forsætte institutionens drift, kan institutionens opløsning vedtages på et i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær repræsentantskabsmøde. Opløsning af institutionen kan kun ske, efter at Herning kommunalbestyrelse er orienteret herom.

Dette repræsentantskabsmøde er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede. For forslagets vedtagelse kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer.

I tilfælde af institutionens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til almene kulturelle formål i foreningslivet omkring Timring, i samarbejde med kommunalbestyrelsen i Herning Kommune, og i henhold til repræsentantskabsmødets beslutning.

 

Timring d. 4. april 2018